RSS
A A A

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

Obwieszczenie

17.12.2019

Obwieszczenie

Zarządu Województwa Mazowieckiego

z dnia 16 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie województwa (Dz. U. z  2019 r. poz. 512 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), realizując uchwałę nr 221/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku oraz określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania tej aktualizacji, Zarząd Województwa Mazowieckiego

OGŁASZA,

że przystępuje do opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku

XV Sesja Rady Gminy Jadów

13.12.2019

Informacja i zaproszenie

Tryb pozakonkursowy NGO

09.12.2019

Komunikat

Wójta Gminy Jadów

w sprawie zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego złożonej,

w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

z pominięciem otwartego konkursu ofert

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Gminy Jadów

06.12.2019

Informacja i zaproszenie

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów

06.12.2019

Informacja i zaproszenie

Posiedzenie Komisji Oświaty Rady Gminy Jadów

06.12.2019

Informacja i zaproszenie

Obwieszczenie

04.12.2019

Obwieszczenie

z dnia 04.12.2019r.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081, z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej

zawiadomienie

Program realizacji zadań Biblioteki Publicznej Gminy Jadów na lata 2020-2025

03.12.2019

Program realizacji zadań Biblioteki Publicznej Gminy Jadów na lata 2020-2025

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów

27.11.2019

Informacja i zaproszenie

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

22.11.2019

  OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, ze zm.)

XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jadów

14.11.2019

Informacja i zaproszenie

Obwieszczenie

08.11.2019

Obwieszczenie
Wójta Gminy Jadów z dnia 08.11.2019r.

Zgodnie z art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096, późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018r., poz. 2081, z późn. zm.)

Obwieszczenie

08.11.2019

Obwieszczenie

Wójta Gminy Jadów z dnia 08.11.2019r.

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096, późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018r., poz. 2081, z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznejOpublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 14.10.2014
Podpisał: Robert Jaźwiński
Dokument z dnia: 04.04.2011
Dokument oglądany razy: 41 138