RSS
A A A

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

Tryb pozakonkursowy NGO

25.09.2019

Komunikat 

Wójta Gminy Jadów

w sprawie zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego złożonej, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert

Posiedznie Komisji Bezpieczeństw Rady Gminy Jadów

24.09.2019

Informacja i zaproszenie

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Gminy Jadów

19.09.2019

Informacja i zaproszenie

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic do podziału nieruchom

19.09.2019

Działając na podstawie zlecenia właścicieli nieruchomości stanowiącej dz. ew. 220 w obrębie 0012-LETNISKO NOWY JADÓW, gm. Jadów, oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołominie zawiadamiam,

ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

19.09.2019

 ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 23.08.2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego nad rzeką Osownica w miejscowości Zawiszyn w km 2116 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie”.

Obwieszczenie

18.09.2019

Obwieszczenie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie działając na podstawie art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że:

Zawiadomienie Starosty Wołomińskiego

09.09.2019

 ZAWIADOMIENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO


Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) zawiadamiam o wydaniu w dniu 23 sierpnia 2019 r. dla Wójta Gminy Jadów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Piotra Gołosia, decyzji Nr 25pz/2019 znak: WAB.6740.14.31.2019,
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:
„Budowie drogi gminnej ulicy Mroza w miejscowości Borzymy, Gmina Jadów”.

Informacja o zamiarze przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki

06.09.2019

Informacja o zamiarze przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Jadów

Terminy zebrań-fundusz sołecki na rok 2020

27.08.2019

Informacja-zebrania sołeckie

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

26.08.2019

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1474)

Starosta Wołomiński
zawiadamia

o wydaniu w dniu 23 sierpnia 2019 r. dla Wójta Gminy Jadów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Piotra Gołosia, decyzji Nr 25pz/2019 znak: WAB.6740.14.31.2019, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Budowie drogi gminnej ulicy Mroza w miejscowości Borzymy, Gmina Jadów".

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 6 SIERPNIA 2019R.

20.08.2019

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 6 SIERPNIA 2019R.

o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu  Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.Opublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 14.10.2014
Podpisał: Robert Jaźwiński
Dokument z dnia: 04.04.2011
Dokument oglądany razy: 40 110