RSS
A A A

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

Posiedzenie Komisji Oświaty Rady Gminy Jadów

23.01.2020

Informacja i zaproszenie

Posiedzenie Komisji Oświaty Rady Gminy Jadów

15.01.2020

Informacja i zaproszenie

Obwieszczenie

09.01.2020

Obwieszczenie

Na podstawie art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm., zwanej dalej "Kpa") oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.), w związku z art. 49 Kpa, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, zawiadamia Strony,

Decyzja

09.01.2020

Decyzja Nr 505/D/ZUZ/2019

Na podstawie  art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 1, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1 i ust. 8, art. 403 ust. 2 pkt 2 i pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z  2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. pobór wód podziemnych z ujęcia wody składającego się ze studni głębinowej nr 1 na działce nr 636/12 oraz studni głębinowej nr 2 na działce nr 421 w miejscowości Urle, gmina Jadów,

orzekam

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

08.01.2020

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji nr 154/SPEC/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego nad rzęką Osownica w miejscowości Zawiszyn w km 28+116 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie"

XVI Sesja Rady Gminy Jadów

03.01.2020

Informacja i zaproszenie

Obwieszczenie

03.01.2020

Obwieszczenie

Na podstawie art. 61 § 4, art. 106 § 2 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm., zwanej dlaej "Kpa") oraz art. 74 ust. 3 pkt 2ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm., zwanej dalej "ustawą ooś"), w związku z art. 49 Kpa, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia Strony, że:Opublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 14.10.2014
Podpisał: Robert Jaźwiński
Dokument z dnia: 04.04.2011
Dokument oglądany razy: 40 091