RSS
A A A

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Gminy Jadów


ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów
tel.: 25 675-40-44, 25 675-40-46, 
 fax: 25 675-43-84
e-mail: gmina@jadow.az.pl, http://jadow.az.pl/


Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdziecie Państwo informacje publiczne dotyczące samorządu gminnego - w szczególności o statusie prawnym gminy, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, informacje o organach władzy i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, strukturze własnościowej, majątku, a także dane o trybie działania władz i ich jednostek organizacyjnych, prowadzonych rejestrach, ewidencjach oraz wiele innych informacji publicznych, do których udostępnienia zostały zobowiązane organy władzy publicznej.
Zapraszamy także do odwiedzenia naszego serwisu internetowego www.jadow.az.pl. Można tu znaleźć wiele ciekawych informacji dotyczących naszej uroczej gminy.

 

NIP Gminy 125-13-34-791
NIP Urzędu Gminy 824-14-85-641
REGON 000536427

Kod terytorialny GUS 1434062
Numer rachunku bankowego Bank Spółdzielczy Łochów O/ Jadów
09 9233 0001 2600 3258 2000 0050

   

Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, czwartek  800 - 1600  środa 800 - 1800 piątek  800 - 1400


Aktualności

Posiedzenie Komisji Oświaty Rady Gminy Jadów

15.01.2020

Informacja i zaproszenie

Obwieszczenie

09.01.2020

Obwieszczenie

Na podstawie art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm., zwanej dalej "Kpa") oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.), w związku z art. 49 Kpa, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, zawiadamia Strony,

Decyzja

09.01.2020

Decyzja Nr 505/D/ZUZ/2019

Na podstawie  art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 1, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1 i ust. 8, art. 403 ust. 2 pkt 2 i pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z  2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. pobór wód podziemnych z ujęcia wody składającego się ze studni głębinowej nr 1 na działce nr 636/12 oraz studni głębinowej nr 2 na działce nr 421 w miejscowości Urle, gmina Jadów,

orzekam

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

08.01.2020

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji nr 154/SPEC/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego nad rzęką Osownica w miejscowości Zawiszyn w km 28+116 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie"Opublikował: Lidia Tabor
Publikacja dnia: 02.09.2019
Podpisał: Patryk Pobudkiewicz
Dokument z dnia: 26.08.2015
Dokument oglądany razy: 397 180