RSS
A A A

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator:

WÓJT GMINY JADÓW
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
sekretarza gminy

I. Wymagania niezbędne ( formalne ):

1.obywatelstwo polskie;
2.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3.niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4.nieposzlakowana opinia;
5.staż pracy - co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1202), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w wyżej wymienionym art. 2, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.
6.wykształcenie wyższe - preferowane administracyjne lub prawnicze;
7.stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
8.kandydat nie może należeć do żadnej partii politycznej

II. Wymagania dodatkowe:

1.znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej;
2.doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania zespołem i koordynacji działań;
3.samodzielność, kreatywność, komunikatywność;
4.wysoka kultura osobista;
5.umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi;
6.prawo jazdy kat. B i samochód do dyspozycji

WYMAGANE DOKUMENTY

1.podpisany własnoręcznie list motywacyjny, z uzasadnieniem przystąpienia do naboru;
2.podpisany własnoręcznie życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;
3.kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom);
4.oświadczenie o stanie zdrowia;
5.kopie poświadczające staż pracy (kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu);
6.oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7.oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
8.oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
9.oświadczenie o nie przynależności do żadnej partii politycznej;
10.kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość kandydata i jego obywatelstwo;
11.kserokopia prawa jazdy kat. B i oświadczenie o dysponowaniu samochodem.


ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ

1.organizacja pracy Urzędu,
2.nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej w tym dbałość o właściwą obsługę 3.interesantów sprawny obieg dokumentów oraz terminowe załatwianie skarg i wniosków;
4.nadzór nad poprawnością projektów przygotowanych pism, decyzji oraz projektów aktów prawnych Wójta i Rady;
5.inicjowanie doskonalenia kadr w tym szkoleń pracowników;
6.kontrola dyscypliny pracy oraz wnioskowanie w sprawach osobowych pracowników;
7.wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników komórek 8.organizacyjnych bezpośrednio podległych;
9.kierowanie praktykami studenckimi i uczniowskimi w Urzędzie;
10.dbałość o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenia;
11.nadzór nad wydawaniem środków finansowych na materiały biurowe i utrzymanie urzędu;
12.koordynowanie prac związanych z wyborami- funkcja urzędnika wyborczego;
13.koordynowanie spraw związanych z opracowywaniem statutów Gminy i Gminnych jednostek organizacyjnych;
14.zapewnienie Radzie i jej organom oraz radnym organizacyjnych warunków pracy;
15.współdziałanie z Wójtem w zakresie realizacji kontroli wewnętrznej w Urzędzie;
16.pełnienie funkcji koordynatora rozpatrywanych skarg i wniosków;
17.pełnienie funkcji koordynatora sporządzanych sprawozdań statystycznych,
18.nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w Urzędzie;
19.koordynacja prac związanych z organizacją obchodów, rocznic, świąt państwowych oraz innych obchodów rocznicowych;
20.przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;
21.wykonywanie innych zadań i czynności powierzonych przez Wójta.

Sekretarz kieruje pracą Referatu Organizacyjno - Społecznego.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.praca biurowa w budynku Urzędu Gminy Jadów;
2.praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
3.praca na stanowisku decyzyjnym, związanym z odpowiedzialnością;
4.praca samodzielna, narażona na szczególne obciążenia psychiczne

Wójt Gminy Jadów informuje, że w miesiącu lutym 2015r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Jadów w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6% .

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 16 marca 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Jadów ul. Jana Pawła II 17, pok.29 (sekretariat) w godz. 800-1600 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze sekretarza gminy”. Lista kandydatów dopuszczonych do dalszego etapu naboru na wolne stanowisko będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.jadow.az.pl. Oferty odrzucone zostaną odesłane nadawcom.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (25) 675-40-44.

                                                                                                          Wójt Gminy Jadów
                                                                                                        /-/ Dariusz Kokoszka

Jadów, dnia 4 marca 2015r.

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 15/2015 z dnia 18.03.2015r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze sekretarza gminy

Lista kandydatów spełniających warunki formalne

Opublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 04.03.2015
Dokument oglądany razy: 1701