RSS
A A A

ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

19.09.2019

 ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 23.08.2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego nad rzeką Osownica w miejscowości Zawiszyn w km 2116 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie”.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, działający przez pełnomocnika.

Działki usytuowania obiektu (powiat wołomiński, gmina Jadów):

- w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (w nawiasach: tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji na rzecz Województwa Mazowieckiego, w nawiasach numery działek po podziale):
obręb Nowy Jadów, działki nr ew.: 736, 614, 603, 734, 735 (735/3, 735/4, 735/5), 737 (737/1, 737/2), 738 (738/3, 738/4), 739 (739/3, 739/4);
obręb Jadów, działki nr ew.: 651, 617 (617/1, 617/2), 618 (618/1, 618/2), 619 (619/1, 619/2), 620 (620/1, 620/2), 621 (621/1, 621/2), 623 (623/1, 623/2), 635 (635/1, 636/2), 582 (582/1, 582/2), 583 (583/1, 583/2), 584/2 (584/5, 584/6), 584/1 (584/3, 584/4), 585 (585/1, 585/2), 586 (586/1, 586/2); obręb Wójty, działki nr ew.: 96, 97 (97/3, 97/4);
obręb Zawiszyn, działki nr ew.: 282, 881 (881/4, 881/5), 321, 305 (305/1, 305/2), 301 (301/1, 301/2);

- numery działek poza pasem drogowym przeznaczone pod przebudowę sieci uzbrojenia terenu (tłustym drukiem - numery działek po podziale przeznaczone pod przebudowę):

obręb Nowy Jadów, działki nr ew.: 740, 741, 735 (735/5), 739 (739/4);
obręb Wójty, działki nr ew.: 97 (97/4);

- numery działek stanowiące tereny wód płynących, położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji niepodlegające podziałowi pod inwestycję:

obręb Nowy Jadów, działki nr ew.: 614, 734, 735;

- numery działek poza pasem drogowym, na których inwestor będzie prowadził roboty budowlane, towarzyszące realizacji inwestycji w oparciu o oświadczenie o posiadanym prawie na cele budowlane: obręb Nowy Jadów, działki nr ew.: 603;

obręb Zawiszyn, działki nr ew.: 321;

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) dalej k.p.a., doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Jednocześnie informuję, iż strony postępowania będą informowane w drodze publicznych obwieszczeń, zgodnie z art. 49 § 1 k.p.a.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr POK nr 7, w godzinach 13-16 – pon.; 8-12 – czw.), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Opublikował: Patryk Pobudkiewicz
Publikacja dnia: 19.09.2019

Dokument oglądany razy: 20
« inne aktualności