RSS
A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 12.11.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

kadencja 2014 - 2018

Uchwała Nr XI/67/2015 z dnia 07.10.2015r.

ws. zarządzeniapoboru za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XI/66/2015 z dnia 07.10.2015r.

ws. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jadów

Uchwała Nr XI/65/2015 z dnia 07.10.2015r.

ws. nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jadów na rzecz Powiatu Wołomińskiego

Uchwała Nr XI/64/2015 z dnia 07.10.2015r.

ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr XI/63/2015 z dnia 07.10.2015r.

ws. zawarcia przez Gmine Jadów porozumienia z Powiatem Wołomińskim dotyczącego wspólnej realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej na odcinku od m. Jadów do wsi Myszadła Gmina Jadów

Uchwała Nr XI/62/2015 z dnia 07.10.2015r.

ws. przystapienia do partnerstwa lokalnego , które ma na celu wypracowanie koncepcji wniosku o dofinansowanie projektu pt. "Okno na nowe perspektywy" w ramach Działania 9.1. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Uchwała Nr XI/61/2015 z dnia 07.10.2015r.

ws. przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie

Uchwała Nr X/60/2015 z dnia 25.08.2015r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Uchwała Nr X/59/2015 z dnia 25.08.2015r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2015-2026

Uchwała Nr X/58/2015 z dnia 25.08.2015r.

ws. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Jadów

Uchwała Nr IX/57/2015 z dnia 21.07.2015r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Uchwała Nr IX/56/2015 z dnia 21.07.2015r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2015-2026

Uchwała Nr IX/55/2015 z dnia 21.07.2015r.

ws. wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jadów

Uchwała Nr VIII/56/2015 z dnia 23.06.2015r.

ws. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jadów z tytułu wykonania budźetu za 2014 rok

Uchwała Nr VIII/55/2015 z dnia 23.06.2015r.

ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jadów wraz ze prawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok

Uchwała Nr VII/54/2015 z dnia 23.06.2015r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Uchwała Nr VIII/53/2015 z dnia 23.06.2015r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2015-2026

Uchwały Nr VIII/52/2015 z dnia 23.06.2015r.

ws. przyjęcia Statutu Związku Miedzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich

Uchwała Nr VIII/51/2015 z dnia 23.06.2015r.

ws. zmiany uchwały Rady Gminy Jadów Nr III/17/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Uchwała Nr VIII/50/2015 z dnia 23.06.2015

ws. ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego

Uchwała Nr VIII/49/2015 z dnia 23.06.2015r.

ws. powołania Zespołu ds zaopiniowania kandydatów na ławników do Sadu Okegowego

Uchwała Nr VIII/48/2015 z dnia 23.06.2015r.

ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrwotnej pod nazwą "PORADNIA REHABILITACYJNA" w Jadowie w likwidacji za rok 2014

Uchwała Nr VIII/47/2015 z dnia 23.06.2015r.

ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Jadów za rok 2014

Uchwała Nr VIII/46/2015 z dnia 23.06.2015r.

ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie za rok 2014

Uchwała Nr VIII/45/2015 z dnia 23.06.2015r.

ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej stanowiącej mienie gminne

Uchwała Nr VII/44/2015 z dnia 12.05.2015r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Uchwała Nr VII/43/2015 z dnia 12.05.2015r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2015-2026

Uchwała Nr VII/42/2015 z dnia 12.05.2015r.

ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wolomińskiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr VII/41/2015 z dnia 12.05.2015r.

ws. zmiany uchwały Nr XXXIV/260/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 13 marca 2014r. i uchwały Nr XLI/300/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr VII/40/2015 z dnia 12.05.2015r.

ws. nadania nazw ulic w miejscowości Kukawki

Uchwała Nr VII/39/2015 z dnia 12.05.2015r.

ws. wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego w budynku OSP w Wólce Sulejowskiej oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Uchwała Nr VII/38/2015 z dnia 12.05.2015r.

ws. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Jadów przez Powiat Wołomiński zadania publicznego oraz dofinansowania w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Jadów

Uchwała Nr VI/37/2015 z dnia 31.03.2015r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Uchwała Nr VI/36/2015 z dnia 31.03.2015r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2015-2026

Uchwała Nr VI/35/2015 z dnia 31.03.2015r.

ws. zmiany uchwały Nr XXXV/265/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr VI/34/2015 z dnia 31.03.2015r.

ws. zmiany uchwały Nr V/25/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 3 marca 2015r. w sprawie ustaelnia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Jadów

Uchwała Nr V/33/2015 z dnia 03.03.2015r.

ws. przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jadów

Uchwała Nr V/32/2015 z dnia 03.03.2015r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Uchwała Nr V/31/2015 z dnia 03.03.2015r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina Jadów na lata 2015-2026

Uchwała Nr V/30/2015 z dnia 03.03.2015r.

ws. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jadów

Uchwała Nr V/29/2015 z dnia 03.03.2015r.

ws. wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia dotyczącego nawiązania przez Gminę Jadów współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wielopłaszczyznowego współdziałania w rozwiązywaniu niektórych problemów wspólnych dla tych jednostek

Uchwała Nr V/28/2015 z dnia 03.03.2015r.

ws. nadania nazwy ulicy w miejscowości Szewnica

Uchwała Nr V/27/2015 z dnia 03.03.2015r.

ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiące mienie gminne

Uchwała Nr V/26/2015 z dnia 03.03.2015r.

ws. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia oraz specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane

Uchwała Nr V/25/2015 z dnia 03.03.2015r.

ws. ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Jadów

Uchwała Nr IV/24/2015 z dnia 20.01.2015r.

ws. uchwalenia uchwały budżetowejna rok 2015

Uchwała Nr IV/23/2015 z dnia 20.01.2015r.

ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Hminy Jadów na lata 2015-2026

Uchwała Nr IV/22/2015 z dnia 20.01.2015r.

ws. poparcia apelu władz samorządowych umieszczenia modernizacji drogi krajowej Nr 50 i 62 w programie budowy dróg krajowych na lata 2014-2023

Uchwała Nr IV/21/2015 z dnia 20.01.2015r.

ws. zmiany uchwały Rady Gminy Jadów Nr III/17/2014 z dnia 30.12.2014r. ws. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Uchwała Nr IV/20/2015 z dnia 20.01.2015r.

ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr IV/19/2015 z dnia 20.01.2015r.

ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów na rok 2015

Uchwała Nr IV/18/2015 z dnia 20.01.2015r.

ws. zmiany Uchwały Nr XXXIV/257/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 13.03.2014r. ws. poboru opłaty targowej w Gminie Jadów

Uchwała Nr III/17/2014 z dnia 30.12.2014r.

ws. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Uchwała Nr III/16/2014  z dnia 30.12.2014r.

ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne

Uchwała Nr II/15/2014 z dnia 16.12.2014r.

ws. zmiany uchwały Nr XXXV/264/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 28.03.2014r. ws. zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie

Uchwała Nr II/14/2014 z dnia 16.12.2014r.

ws. zmian w budżecie Gminy na rok 2014

Uchwała Nr I/13/2014 z dnia 16.12.2014r.

ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2014-2026

Uchwała Nr I/12/2014 z dnia 16.12.2014r.

ws. zmiany Uchwały Nr II/12/10 Rady Gminy Jadów z dnia 7 grudnia 2010r. ws.wysokości diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych

Uchwały Nr I/11/2014 z dnia 16.12.2014r.

ws. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Jadów

Uchwały Nr I/10/2014 z dnia 16.12.2014r.

ws. powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Społecznych Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr I/9/2014 z dnia 16.12.2014r.

ws. powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Społecznych Rady Gminy Jadów, a także przedmiotu jej działania

Uchwała Nr I/8/2014 z dnia 16.12.2014r.

ws. powołania Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Ładu Przestrzennego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr I/7/2014 z dnia 16.12.2014r.

ws. powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Ładu Przestrzennego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Jadów, a także przedmiotu jej działania

Uchwała Nr I/6/2014 z dnia 16.12.2014r.

ws. powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr I/5/2014 z dnia 16.12.2014r.

ws. powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Jadów, a także przedmiotu jej działania

Uchwała Nr I/4/2014 z dnia 01.12.2014r.

ws. powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr I/3/2014 z dnia 01.12.2014r.

ws. powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr I/2/2014 z dnia 01.12.2014r.

ws. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jadów

Uchwała Nr I/1/2014 z dnia 01.12.2014r.

ws. wyboru Przewodniczącego Rady Gminy JadówOpublikował: Olga Siuchta
Publikacja dnia: 12.11.2015
Podpisał: Olga Siuchta
Dokument z dnia: 22.01.2015
Dokument oglądany razy: 744